Blog

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30.04.2015

MADDE 1 –  29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu,” ibaresi “,24 üncü, 27nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin; birinci…

Ayrıntılar

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği07.12.2013

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esaslarını; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları; bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretleri ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem…

Ayrıntılar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik24.07.2013

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz…

Ayrıntılar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu30.06.2012

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331                                                                                                   Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Ama ç MADDE 1  –  (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2  –  (1) Bu…

Ayrıntılar