Blog | Yönetmelikler

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30.04.2015

MADDE 1 –  29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu,” ibaresi “,24 üncü, 27nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin; birinci…

Ayrıntılar

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği07.12.2013

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esaslarını; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları; bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretleri ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem…

Ayrıntılar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik24.07.2013

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz…

Ayrıntılar